Monday, October 10, 2011

Kry versekering en maak voorsiening dat kinders ook erf

'n Leser, Pieter van Calitzdorp, wil weet hoe hy vir sy lewensmaat kan sorg sonder om sy kinders te onterf. Hy is geskei en is 'n pa van tweeling- dogters, 33 jaar oud.
Die afgelope 15 jaar is hy in 'n verhouding met 'n vrou wat nie veel ouer as sy dogters is nie. Hy wil graag sy lewensmaat versorg nalaat, maar is bang dat hy sy dogters "teoreties gaan onterf" as hy alles aan haar bemaak. Om dié probleem op te los, het hulle 'n gesamentlike testament opgestel met 'n voorwaarde dat die langslewende net mag erf as onderneem word om met afsterwe die bates "ten volle en uitsluitelik aan my twee kinders te bemaak en veral dat die vaste bates nie vervreem mag word nie".

Eerstens, 'n gesamentlike testament het weinig betekenis anders as sentiment. 'n Testament word eers geldig met afsterwe en tot die dag kan jy enige vorige testament of enige bepaling daarin herroep, of dit 'n enkel- of gesamentlike testament is. Tweedens is daar 'n regsreël wat bepaal dat jy nie met 'n ander persoon 'n ooreenkoms mag aangaan wat sy haar testeervryheid inperk nie. Die enigste uitsondering op die reël is 'n ooreenkoms aangegaan in 'n huweliksvoorwaardekontrak en dit is nie hier ter sprake nie. Wat kan jy dus doen? Dit gaan afhang van jou omstandighede.

Watter bates is ter sprake, wat is die behoeftes van jou lewensmaat en wat wil jy uiteindelik bereik? Jy kan oorweeg om alles aan jou dogters te bemaak en aan jou lewensmaat 'n vruggebruik oor die bates te gee. Dit kan wees of oor al die bates of oor net 'n gedeelte daarvan. Maar loop lig met 'n vruggebruik. Dit is 'n baie sterk reg. Dit sal aan haar volle gebruiksreg gee oor die vruggebruikbates vir solank as wat jy dit aan haar gegee het, waarskynlik lewenslank.

Sy sal selfs die vruggebruikbates kan uitverhuur en al die inkomste uit die huur in haar sak kan steek. Sy sal net die bate in stand moet hou in dieselfde toestand as waarin sy dit gekry het, maar jou dogters het geen reg op die opbrengs of gebruik van die bate totdat sy sterf  (as dit 'n lewenslange vruggebruik is) nie.
Of jy kan vir haar  'n gebruiksreg gee, of 'n woonreg. Dit is twee baie soortgelyke regte aan 'n vruggebruik, maar is meer beperkend.
Met 'n gebruikersreg het die gebruiker (ingesluit sy of haar onmiddelike familie) net 'n reg op die opbrengs uit die bate vir eie daaglikse gebruik.
'n Woonreg is weer beperk net tot die bewoning van die eiendom (ook ingesluit die onmiddelike familie), maar met geen verdere regte nie.
 Of jy kan aan haar 'n kombinasie van bogenoemde beperkte regte nalaat. Maar ek twyfel of dit jou probleem met die "teoretiese onterwing" gaan oplos.
 Ek sê  dit omdat haar lewensverwagting nie veel korter is as dié van jou dogters nie en die kans dat hulle voordeel uit hul erfenis gaan kry, is omtrent nul.

My voorstel sou wees dat jy  die probleem met lewensversekering oplos. Dis 'n eenvoudige oplossing en is ook die goedkoopste en sekerste manier om kapitaal te skep.
So sal jy almal tevrede hou, sonder dat die een die ander dalk later sal doodwens

Deur: Nico van Gijsen, Sake 24, 09 Oktober 2011

Monday, September 26, 2011

Testament is nodig om in saambly- verhouding te erf

In  saambly- verhoudings, heteroseksueel of homoseksueel, is dit van die uiterste belang om 'n korrek opgestelde en geldige testament te hê as jy wil hê die oorlewende party moet van jou kan erf. Ek het in die afgelope maand twee navrae gehad van ouers van kinders wat in 'n saambly- verhouding was en oorlede is sonder om 'n testament na te laat. In die een geval is daar ook 'n baba.
Wat is die oorlewendes (vroue, in dié geval) se regte ten opsigte van haar oorlede lewensmaat se bates? Die antwoord: Sy het geen regte en kan nie erf nie. Kom ons kyk.
As jy sonder 'n testament sterf, word jou sake gehanteer ingevolge die Wet op Intestate Erfopvolging (wet 81 van 1987) en word jou goed verdeel soos in dié wet bepaal. Byvoorbeeld, as jy 'n gade nalaat en geen erfgenaam nie, gaan alles na die gade. As jy nie 'n gade het nie, maar wel 'n erfgenaam nalaat, gaan alles na die erfgenaam. As jy 'n gade en 'n kind nalaat, word alles gelyk verdeel tussen die gade en die kind of kinders (met 'n minimum van R125 000 aan die gade).
Verwarring tree soms in by die definisie van 'n gade en dan word  gegryp na die definisie soos in die Boedelbelastingswet (wet 45 van 1955) wat onder meer bepaal dat 'n gade ook insluit iemand in 'n verhouding wat na die mening van die kommissaris van binnelandse inkomste bedoel was om permanent te wees. Enige bemaking aan 'n gade is aftrekbaar vir die doel van die boedelbelastingrekening. Dit sluit in 'n testamentêre bemaking sowel as 'n intestate (sonder testament) vererwing na 'n gade. Maar om intestaat te kan erf, geld die aanvaarde definisie van gade soos genoem nie. Dan moes daar 'n huwelik wees, of 'n erkende vorm gelykstaande aan 'n huwelik. Om dit anders te stel: As jy ongetroud is, kan jy nie van jou lewensmaat erf as daar nie 'n testament is nie.


Ons howe het al kopgekrap oor die probleem omdat sekere huwelike voorheen nie in ons reg erken is nie. Die kontitusionele hof se uitsprake in die afgelope paar jaar laat egter geen twyfel nie dat daar diskriminasie was en gevolglik word huwelike binne sekere gelowe nou erken, sowel as verbintenisse tussen gay mense. Die sleutelbegrip hier is dat gaan oor 'n huweliksverbintenis, nie soseer die vorm wat dit aanneem nie. Die blote saambly met iemand is nie 'n huweliksverbintenis nie, ongeag die langtermynaard of die emosionele en ondersteunende eienskappe daarvan en ongeag die siening van die kommissaris vir belastingsdoeleindes. Die konstitusionele hof het in die saak Volks No vs Robinson beslis daar rus 'n plig op getroudes om mekaar te onderhou, iets wat nie in saambly- verhoudings geld nie. As ons die uitspraak deurtrek na die intestate erfreg, geld die beginsel dat as jy die kans gebied word om te trou- die diskriminasie hierbo genoem is deur wetgewing verwyder- en jy doen dit nie, kan jy later die voordele wat 'n huwelik beid, opeis nie. In die geval waar die oorledene 'n kind nagelaat het, sal die kind alles erf. Die langslewende in die saambly- verhouding het geen reg op bates of 'n reg op onderhoud vir hom- haarself nie. Dit is ongelukkig die gevolge van die keuse 'n mens uitoefen. 


Deur: Nico Van Gijsen CFP, Sake24, 25 September 2011

Monday, September 12, 2011

Nuwe webwerf sal navrae oor boedels, trusts vergemaklik- Adri van Zyl

Die proses om boedels af te handel gaan makliker gemaak word deur die gebruik van 'n webwerf.
Adv. Lester Basson, hoofmeester van die hooggeregshof, het gister aangekondig dat eksekuteurs van boedels en lede van die publiek nou 'n webwerf kan gebruik om vas te stel hoe ver administrasie van trusts en boedels gevorder het. Dié diens is van gister af beskikbaar en bied toegang tot die geïntegreerde bestuurstelsel van die meesterskantoor. Die stelsel sal elke dag bygewerk word.
Basson het op 'n vergadering van die fidusiêre instituut van Suid- Afrika gesê personeel van die meesterskantoor bestee heeltemal te veel tyd aan navrae oor boedels, wat die afhandeling daarvan vetraag. Die kantoor beoog om binnekort meer inligting op die webwerf te plaas, soos die besonderhede van die eksekuteur en rekeninge wat teen die boedel ingedien is.
Die stelsel is ontwikkel deur mnr. Tienie Cronje, 'n navorser by die Regshervormingskommissie.
Die webwerf is by http://icmsweb.justice.gov.za/mastersinformation

Thursday, May 12, 2011

Wrap your head around head injuries

This issue of CMScript focuses on head injuries as a prescribed minimum benefit (PMB) condition, from the slight bump to the serious brain injury.
What is a head injury?
Head injuries include any trauma, minor or serious, to the scalp, skull or brain. They can be closed or open (penetrating). A closed head injury means that the skull did not break (fracture); an open head injury means that the skull and a foreign object (such as skull bone) entered the brain.
What are the causes of head injuries?
Common causes of head injuries include traffic accidents, falls, physical assault, accidents at home and work, outdoor activities and sports injuries.
Symptoms of head injuries
The symptoms of a head injury can set in immediately or develop slowly over several hours or even days. Even if the skull is not damaged, the brain can hit against the inside of the skull and be bruised; the head may look fine on the outside, but complications could result from bleeding or swelling inside the skull.
What is covered in the prescribed minimum benefits?
All head injuries are medical emergencies and all medical emergencies are PMBs. A head injury, however insignificant it may seem, is thus a PMB condition until the diagnosis determines whether it remains a PMB condition or whether it changes to a non-PMB condition.
The PMB Code of Conduct states that where a medical emergency is diagnosed provisionally and not confirmed by additional medical evidence, the medical scheme must treat the medical emergency as a PMB and cover in full the costs for the diagnosis, treatment and care of the condition up to the point where a PMB condition has been excluded.

For example: Phumzile, a show-jumping competitor, falls from her horse and hits her head against the ground, cutting it open. She is unconscious but regains consciousness on the way to the hospital. At the hospital her doctor orders an X-ray and determines that there is no skull fracture. Based on firm clinical grounds, a Computed Tomography (CT) scan is also performed to ensure that there are no serious internal injuries to the head. The CT scan results are normal and Phumzile displays no further symptoms or signs of a brain injury. Right up until the CT scan results show everything to be normal, the case must be treated as an emergency (a PMB condition) and must be covered in full. Once treatment of the non-PMB condition starts, it will not be covered under PMBs.
PMBs cover the following head injuries:
• skull fractures;
• difficulty in breathing, eating, swallowing and bowel/bladder control due to a non-progressive neurological (including spinal) condition or injury;
•severe or moderate head injury: hematoma (bleeding which results in localised collection of blood within the brain) or oedema (swelling but no bleeding) with loss of consciousness;
• subarachnoid bleeding (between skull and brain);
• intracranial bleeding (in the skull);
• hematoma (bleeding in brain);
• compression of brain; and
• injury to major blood vessels.

Diagnosing PMB conditions
Depending on the clinical situation, the following diagnostic tests may be necessary and must be covered (in full) to determine the seriousness of your head injury and whether it remains a PMB condition:
• skull X-rays: to detect fractures and bone fragments;

• CT or Magnetic Resonance Imaging (MRI) scans, or an angiography: to detect swelling between the brain cover and the brain or within the brain tissue, and a shift or distortion in the brain chambers;

• electroencephalography (EEG): to detect the shift of the brain past its centre line;

• cisternography: to detect tears in the brain cover; and
• cerebrospinal fluid (CSF) sampling (called lumbar puncture): to detect whether there is increased pressure and blood in the CSF.

Treatment, care and rehabilitation
PMBs include the medical and surgical management of all head injuries. People with serious head injuries are always admitted to hospital for observation.
The Regulations in the Medical Schemes Act do not restrict the setting in which head injuries may be treated. Relevant treatment and care may be provided on an outpatient basis (in a hospital or clinic but where no hospitalisation is required) or in a setting other than a hospital, whichever is most appropriate clinically. Serious injuries may require that the patient be admitted to an intensive care unit and placed on a ventilator to assist with breathing. Ventilation, if required, is included in the medical management of head injuries.
The medical management and care of people with head injuries often includes rehabilitation. Rehabilitative services include but are not limited to physiotherapy, occupational and speech therapy, and psychological and social support.
Once it becomes clear that the patient will not regain further bodily functionality, the medical scheme is not obliged to pay for further rehabilitation services. The scheme can ask to see the initial assessment findings and weekly progress reports to determine whether you are making progress in regaining your functionality to be self-sufficient.

When a head injury has occurred, NEVER:
• Wash a head wound that is deep or bleeding.
• Remove any object that is sticking out of a head wound.
• Move the person (unless it is absolutely necessary).
• Shake the person if s/he seems confused.
• Remove the helmet if you suspect a serious head injury.
• Pick up a fallen person with any sign of a head injury.
• Drink alcohol within 48 hours of a serious head injury.References
Medindia (www.medindia.net/patients/patientinfo/headinjury_types.htm)
U.S. National Library of Medicine (www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000028.htm)
eMedicineHealth (www.emedicinehealth.com/head_injury/article_em.htm)
KwaZulu-Natal Provincial Health Department (www.kznhealth.gov.za/headinjury.htm)
The Communications Unit would like to thank Ronelle Smit, Dr Selaelo Mametja and Dr Boshoff Steenekamp for making this edition of CMScript possible.
information@medicalschemes.com
Hotline: 0861 123 267
Fax: 012 430 7644

Tuesday, April 26, 2011

THE EASY GUIDE TO ASSET CLASSES

Defining what asset classes are may seem trivial, but it is important because these are key components of a diversified portfolio. Each asset class needs to have a specific risk- return function, the detail of which many employers and members may not fully grasp. We hope that this simplified guide will be useful.

What does an asset class mean?
An asset is a piece of property that can be sold for cash, or traded for another property of equal value. Common asset classes include:
-Equities (stocks)
-Fixed income (bonds)
-Cash equilivants (money market instruments) and
-Property (real estate)

Each asset class includes assests bought and sold in the same way. The assets in each class also have the same guidelines or laws governing how they are traded, bought, or sold. Generally, assets in the same asset class also experience similar results in the marketplace. For example, when a stock market is said to be down, many individuals stocks lose value.

Equities (stocks)
Company shares sold on the open market or over the counter make up the stock asset class. Historically, equities have experienced more volatility than other asset classes. Due to increased risk, returns can be higher than in other classes.

Fixed interest/ Bonds
Debt instruments issued by companies, and federal and municipal governments, are included in the bond or asset class. A company issues bonds to raise money. Investors purchase the bonds and earn a fixed interest rate. Generally, bonds have less risk than equities.

Cash/ Money Market instruments
Cash equivalents or cash accounts are usually provided to investors by banks, credit unions, and investment firms- such as Money Market accounts. Investors earn interest similar to that of a savings account and, similarly, the returns may be lower compared to the other asset classes since there is much less risk involved.

Property/ Real Estate
To invest in the property asset class, buyers need to purchase real property. They can also participate in this market by purchasing investments in other asset classes. Options include buying shares in a real estate exchange traded fund (ETF) and purchasing shares in a real estate company.

Source: The Corporate Adviser (Old Mutual)- issue April 2011- 01